Novartis, Zolgensma Presemptomatik Kullanım Sonrası Verileri Paylaştı

Novartis’ten gelen bilgiler bir kez daha gösteriyor ki; Zolgensma pre-semptomatik (Hasta bireyde, hastalık belirtileri başlamamış iken tedavinin kullanımı) kullanıldığında hastaların yaşlarına uygun gelişimler göstermelerini sağlıyor. Ayrıca  klinik istatistikler bu durumdaki 1. tip SMA hastalarının konuşabildiğini, yutkunabildiğini ve nefes alma fonksiyonlarını koruduklarını ortaya koyuyor.

 • 3 adet SMN2 genine sahip pre-semptomatik tedavi almış çocukların yaşlarına uygun olan kazanımları (ayakta durma ve yürüme, ventilasyon ve beslenme tüpü ihtiyacı duymama gibi) elde ettikleri görülmüş ve tedavi kaynaklı ciddi bir ters etki oluşmamıştır.
 • START, STR1VE-EU ve STR1VE-US klinik denemelerinde yapılan analizlere göre SMA Tip 1 hastası çocukların bulber fonksiyonlarında önemli gelişimler olduğu ve bu gelişmelerin korunduğu gözlemlenmiştir.
 • Toplam 1800 den fazla hasta dünya geneline klinik denemeler, managed access program ve ticari satışlar ile Zolgensma tedavisi almıştır.

Novartis SMA için dönüştürücü etkiye sahip olup 1 kez uygulanan Zolgensma tedavisinin faydalarıyla ilgili yeni verileri duyurdu. Tamamlanmış olan SPR1NT çalışması gösteriyor ki 3 kopya SMN2 genine sahip pre-semptomatik aşamada tedavi alan çocuklar yaşlarına uygun gelişim ve motor becerileri (ayakta durma ve yürüme de dahil) gösterebilmektedir. START, STR1VE-EU ve STR1VE-US çalışmaları ortaya koyuyor ki Zolgensma tedavisi almış SMA Tip 1 hastası çocuklar tedaviyi müteakip bulber fonksiyonlarında gelişim gösteriyorlar veya mevcut durumlarını koruyorlar (konuşma yetisi, yutkunma, beslenme nefes alma). Zolgensma’ya ait bu veriler 2022 MDA (Kas Hastalıkları Birliği) konferansındaki, RESTORE kaydının ve Amerikalı tedavi değiştiren hasta verilerinin de olduğu sunumda ortaya konmuştur.

Tedavi almamış 3 kopya SMN2 genine sahip çoğu çocukta bağımsız yürüyememe ile karakterize edilen 2. tip SMA hastalığı oluşur. SPRINT klinik çalışmasına katılan çocukların ise %93 ü bağımsız yürüyebilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre hastaların %73 ü (11/15) normal gelişme göstermektedir. Çocukların hepsi (%100) en az 3 saniye ayakta durabilmişlerdir. Hiçbir hasta solunum cihazı ve beslenme tüpü desteği kullanmamış ve tedavi kaynaklı ciddi bir ters etki göstermemiştir.

 

ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Özel Gereksinimli Çocuklar Kliniği’nin yöneticisi olan Dr. Kevin Strauss konuyla ilgili şunları söylemiştir:

SPRINT sonuçları bir kez daha Zolgensma’nın semptomların oluşumundan evvel kullanılmasında kayda değer etkisini ortaya koymuştur. SMA hastalığının doğal oluşumuna zıtlık gösterecek biçimde Zolgensma tedavisinin önleyici olarak kullanılması durumunda çocuklar ayakta durabilmekte, yürüyebilmekte ve kas hastalığına dair belirti göstermemektedir. Bu veriler yeni doğan taramaları sayesinde en erken tanı ve tedavinin değerini açıkça ortaya koymuştur.

Bulber motor nöronları yutkunma, konuşma ve çiğneme gibi fonksiyonlar için gereken kasları kontrol ederler ve SMA kaynaklı bir bozukluk boğulma, beslenme yetersizliği, enfeksiyon ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Bulber fonksiyonun genel olarak kabul görmüş bir tanımı olmamakla beraber START, STR1VE-EU ve STR1VE-US çalışmalarında Zolgensma alan 1. tip SMA hastası  çocukların analizlerinde 3 ana kapsam olan iletişim, yutkunma ve nefes yolunun korunmasına ilişkin değerlendirmelerinde %80 (16/20) inin hedeflenen puana ulaştığı görülmüştür.

Novartis Gen Tedavileri Medikal Birim Başkanı Dr. Shephard Mpofu ise şöyle demiştir:

1. tip SMA ‘nın bulber fonksiyondaki etkisi genellikle artan aspirasyon riski, konuşma güçlüğü gibi sosyal zorluklar şeklinde bireyi zayıflatıcı olarak kendini göstermektedir. Zolgensma’nın çocukların sağlığını iyileştirici etkisi bu verilerle ortaya konmaktadır. MDA da sunumu yapılan ek veriler Zolgensma’nın tedavisel faydalarının altını gerçek dünya ve klinik tedavilerin dışında kalan hastaların tecrübeleriyle birlikte çizmektedir.

SPR1NT 3-Kopyalı Grubun Son Sonuçları

SPRINT 3 aşamalı açık-uçlu, tek-kollu çok merkezli bir çalışma olup 6 haftalıktan küçük SMN2 geni 2 veya 3 kopyalı SMA tanılı çocuklara uygulanan tek seferlik damardan verilen Zolgensma tedavisinin güvenirliğini ve etkinliğini değerlendiren bir çalışmadır. 3 kopyalı grubun ortalama yaşı 28.7 günlüktür (9-43 gün). 2 kopyalı 14 hasta ve 3 kopyalı 15 hastanın tedavisi yapılmıştır. 3 kopyalı hastaların çoğu (> %80) ki bu da SMA vakalarının %30 una denk gelmektedir, Tip 2 gelişimi göstermektedir. Hastalığın doğal seyrinde Tip 2 hastaları müdahale olmadan asla bağımsız yürüyememektedir.

3-kopyalı gruba ait (n=15) son sonuçlar:

 • Hastaların %100 ü 24 aylık olmadan 3 saniye desteksiz ayakta durma eşiğine ulaşmıştır ve 14’ü bu eşiğe DSÖ’nin normal gelişim standartlarına göre başarmıştır.
 • 14 hasta (%93) desteksiz yürüyebilmiştir ve 11’i bu eşiğe DSÖ’nin normal gelişim standartlarına göre başarmıştır.
 • Hastaların hiçbirinde beslenme ve solunum desteği gereksinimi çalışma boyunca oluşmamıştır.

Hastaların tümü yapılan dozdan sonra en az bir kez olumsuz bir yan etki yaşamıştır ve bunun 8 tanesi (%53) tedavi kaynaklıdır. Ciddi bir tedavi kaynaklı yan etki yoktur. 3 hasta ciddi bir olumsuz yan etki yaşamıştır, tümü atlatılmış olup tedavi kaynaklı olmadığı anlaşılmıştır.

2 kopyalı grubun SPRINT çalışmasına ait sonuçları Avrupa Nöroloji Akademisi’nin 2021 yılı Sanal Konferansı’nda yayınlanmıştır.

Bulber Fonksiyonu Post-hoc Test Sonuçları

Post-hoc test sonuçları START çalışmasının Faz 1 ve STR1VE-EU STR1VE-US çalışmalarının Faz 3 denemelerini hastalığın semptomlarını gösteren SMA Tip 1 çocuklarında Zolgensma aldıktan sonra bulber fonksiyonlarını değerlendirmek için yapılmıştır. Bulber fonksiyon, kranyal sinirlerin içindeki bütünlük olarak tanımlanıp bireyin anlamlı olarak konuşması, katı ve sıvı gıda yiyebilmesi, hava yolu kapanmadan yemek yiyebilmesidir. Çalışma geçmişe dönük olarak hastaların bu 3 kategoride de istenilen hedeflere ulaşmasını belirli aralıklarla ve çalışma sonunda ölçerek değerlendirme yapmıştır (START’ta 24 aylık, STR1VE-EU STR1VE-US’de 18 aylık)

 • Sonuç olarak, Zolgensma alan 6 aylıktan küçük 65 hasta incelenmiştir.
 • 65 hasta yutkunma için incelenmiştir (START [n=11]; STR1VE-EU [n=32]; STR1VE-US [n=22]). İletişim START ve STR1VE-US çalışmalarında sadece ana dili İngilizce olan ailelerin hastalarında gözlemlenmiş ve 3 ölçütte de sonuç elde edilememiştir (START [n=4]; STR1VE-US [n=16]).
 • Hastaların %95’i (19/20) iletişim hedefine ulaşmıştır.
 • Hastaların %92’si (60/65) en az 1 kez normal yutma testini geçmiştir.
 • Hastaların %92’si (60/65) hava yoluyla ilgili bir sıkıntı rapor etmemiştir.
 • Toplamda %80’i (16/20) konuşabilme, normal yutma, ve hava yolunu koruma hedefine ulaşmıştır.

 

Kaynak: Novartis data again demonstrate age-appropriate development when Zolgensma is used presymptomatically, and post-hoc data reveal SMA Type 1 patients could speak, swallow and maintain airway protection