Çalışma, SMA Tip 2 ve 3 Hastalarında Nusinersen’in Kemik Sağlığı Üzerindeki Olumlu Etkilerini Doğruluyor

Acta Paediatrica’da yayınlanan yeni bir çalışmada, Spinal Musküler Atrofi (SMA) tip 2 ve tip 3 olan çocuk ve ergenlerde kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve kemik metabolizması gözlemlenebilir şekilde daha kötüydü; ancak Nusinersen kemik ve motor fonksiyon düşüşünü engelleme yeteneğini gösterdi.

SMA, farklı şiddetlerde kas güçsüzlüğü, atrofi ve motor fonksiyon kaybı ile karakterize, ilerleyici, otozomal resesif bir hastalıktır. Kas sistemi üzerindeki bu etkiler solunum ve iskelet sistemlerinin yanı sıra yutma ve çiğnemenin etkilenmesi durumunda besin alımını da etkileyebilir.

Bu hastalık, SMN1 geninin yokluğu veya değişikliğinden kaynaklanır ve bu da hayatta kalan motor nöron (SMN) proteinlerinin eksik seviyelerine yol açar. Son on yılda SMA’yı hedefleyen bir yenilik olan Nusinersen, SMN protein seviyelerini artırma ve bu popülasyonda motor fonksiyonları iyileştirme kapasitesini defalarca göstermiştir.

Özellikle, SMA’dan etkilenen bireyler kemik kırıklarına ve düşük KMY gelişimine karşı daha savunmasızdır. Kemik gelişimi üzerindeki etkisi nedeniyle, bu çalışmanın yazarları kemik sağlığını SMA hastalarında klinik olarak analiz edilmesi ve ele alınması gereken önemli bir ölçüt olarak görmüştür. Araştırmalarında, 2 yıllık bir çalışma dönemi boyunca KMY, motor fonksiyon, kemik döngüsü ve ortopedik klinik durumu değerlendirmek için SMA tip 2 ve 3 olan çocuk ve ergenlere odaklanmışlardır. Ayrıca, Nusinersen bu dönemde onaylanmış bir tedavi haline geldiğinden, kemik yeniden şekillenmesi üzerindeki etkisi hakkında da veri topladılar.

2016-2019 yılları arasında İsveç’in Göteborg kentindeki Queen Silvia Çocuk Hastanesi’nde 5q SMA tip 2 veya tip 3 tanısı konan 20 çocuk bu çalışmaya katılmak üzere alınmıştır. Nusinersen 2017 yılında İsveç’te onaylanmıştır ve bu katılımcılardan 10’u takip randevularına kadar tedaviye başlamıştır. Başlangıçta, tüm katılımcılardan kan ve serum örnekleri alınmış ve beslenme bilgileri anketler veya görüşmeler yoluyla toplanmıştır.

Bireysel motor fonksiyon Hammersmith Functional Motor Scale Expanded for SMA (HFMSE; yüksek puanlar daha iyi motor fonksiyona işaret eder) ile değerlendirilmiştir. KMY için Z skorları çift enerjili x-ışını absorpsiyometrisi (DXA, -2,5 [kişinin yaşı, cinsiyeti ve vücut büyüklüğüne göre normalden düşük kemik yoğunluğunu gösterir] ile +2 [normalden yüksek yoğunluğu gösterir] arasında değişir) kullanılarak ölçülmüştür. Kemik rezorpsiyon belirteci C-terminal çapraz bağlanma telopeptidleri (CTX) ve kemik oluşum belirteci kemiğe özgü alkalin fosfataz (BALP) için serum kaydedilmiştir. Toplam vücut küçük baş (TBLH) ve toplam kalça sol taraf (THL) KMY ölçümleri de ek analize tabi tutulmuştur.

On bir çocuk SMA tip 2 ve dokuz çocuk SMA tip 3 hastasıydı. Grubun ortalama başlangıç yaşı 9’un biraz üzerindeydi ve takip sırasında 10,5’ti. Her katılımcı takip veya belirli analizler için mevcut değildi. Çocukların %80’inden fazlası büyümelerine bağlı olarak yeterli besin alımına sahipti.

TBLH ve THL DXA KMY Z-skorları sırasıyla 15 çocuktan 9’unda ve 17 çocuktan 13’ünde -2’nin altında kaydedilmiştir. Nusinersen ile tedavi edilen çocuklarda, araştırmacılar TBLH KMY’de anlamlı bir artış görmüştür (P =.043). Nusinersen ile tedavi edilen grupta (8/10), tedavi edilmeyen gruba (2/9) kıyasla daha fazla çocuk takip sırasında motor fonksiyonlarını (HFMSE) etkili bir şekilde iyileştirmiştir.

Hastaların çoğunda normal CTX seviyeleri gözlenmiş ve çalışma boyunca gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir; ancak, 2 yıl boyunca serum BALP’de anlamlı bir toplam düşüş görülmüştür (P = .0006). Ayrıca, başlangıçtan takibe kadar, tedavi edilmeyen grupta Nusinersen grubuna kıyasla anlamlı derecede daha düşük serum BALP’si görülmüştür (P = 0.12).

Başlangıçta, araştırmacılar THL ve TBLH KMY skorlaması ile değerlendirilen motor fonksiyon arasında da anlamlı bir korelasyon bulmuşlardır (sırasıyla P = 0.0035 ve .026). THL KMY’deki değişiklikler ile motor fonksiyonlardaki değişiklikler arasında da anlamlı bir korelasyon vardı (P = .044).

Bulguları normal kemik emilim oranlarını ortaya koyarken, azalan kemik oluşumu SMA tip 2 ve 3’ün kemik sağlığı ve yeniden şekillenmesi üzerindeki olumsuz etkilerini göstermiştir. Tedavi edilmeyen grup özellikle etkilenmiştir, bu da Nusinersen’in katılımcılar üzerindeki potansiyel olumlu etkisine işaret etmektedir. Bu sonuçlar, bu popülasyondaki kemik değişikliklerinin izlenmesinin önemini gösterirken, yazarlar bulgularının SMN hedefli tedaviler ve çalışmalar ilerledikçe daha fazla araştırılması ve dikkate alınması gerektiğini belirtmişlerdir.

Referans:
Kroksmark AK, Alberg L, Tulinius M, Magnusson P, Söderpalm AC. Low bone mineral density and reduced bone-specific alkaline phosphatase in 5q spinal muscular atrophy type 2 and type 3: a 2-year prospective study of bone health. Acta Paediatr. Published online September 15, 2023. doi:10.1111/apa.16974

Bu paylaşım, linkteki ingilizce yazının (Study Validates the Positive Effects of Nusinersen on Bone Health in Patients With SMA Types 2 and 3) Türkçe çevirisidir.