SMN2 Gen Kopya Sayısı 4 Olan Çocuk ve Yetişkin SMA Hastalarının Klinik Fenotipi: Hepsi Stabil mi?


Amaç
Bu çalışmanın amacı, SMN2 kopyası 4 ile ilişkilendirilen klinik fenotiplerin genel bir bakışını sunmaktı.

Yöntemler
SMA için tüm İtalyan pediatrik ve yetişkin referans merkezlerini içeren ülke çapındaki bir çabanın parçası olarak 4 SMN2 kopyasına sahip tüm hastalarda klinik fenotipler analiz edildi.

Sonuçlar
Kohort, SMN2 kopyası 4 olduğu doğrulanmış 169 hasta içermektedir (102 erkek/67 kadın) (son takip anındaki ortalama yaş: 36.9+19 yıl). Bu hastalardan altısı presemptomatik (belirti göstermeyen), sekizi tip II olarak, 145’i Tip III olarak(38 Tip IIIA/107 Tip IIIB) ve sekizi tip IV olarak sınıflandırdı. Geriye kalan ikisi, ailesel bir vakaya dayalı olarak tanımlanan presemptomatik yetişkinlerdi.

Kesitsel fonksiyonel veriler yaş arttıkça puanların azaldığını gösterdi. Tip III’ün %35’inden fazlası ve tip IV’ün %25’i yürümeyi kaybetti (ortalama yaş: 26,8 yıl+16,3 SD). Yürüme kaybı riski SMA tipiyle anlamlı düzeyde ilişkiliydi (p<0.0001), IIIB ve IV hastalarında ambulasyonu (yürümeyi) kaybetme olasılığı tip IIIA’ya kıyasla daha azdı.

Kadınların yürümeyi kaybetme riskinin daha düşük olmasıyla genel bir cinsiyet etkisi vardı. Bu sonuç, erişkinlerde anlamlıydı (p=0,009), ancak pediatrik grupta anlamlı değildi (p=0,43).

Yorum
Sonuçlarımız, 4 SMN2 kopyasının doğal geçmişine ilişkin mevcut literatüre katkıda bulunmakta, tedavi edilmeyen hastalarda tip II’den tip IV’e kadar değişen fenotiplerin değişkenliğini ve artan yaşla birlikte fonksiyonel skorlarda genel bir düşüş olduğunu doğrulamaktadır.

Kaynak: Clinical phenotype of paediatric and adult patients with spinal muscular atrophy with 4 SMN2 copies: are they really all stable?