Hekimlerimizden Spinraza (Nusinersen) Tedavisinin Ülkemiz SMA Hastaları Üzerindeki Etkinlik Verileri

Hekimlerimizin ülkemiz SMA hastalarının Spinraza (Nusinersen) tedavisi hakkındaki gözlemleri ve çalışmaları bizler için çok değerli.

AAN 2022’de (American Academy of Neurology: Amerikan Nöroloji Akademisi) sunulan;
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Doktorları Yeşim Parman, Hacer Durmuş, Arman Çakar ve Fizyoterapist Sezan Mergen Kılıç’ın “Single Center Experience of Nusinersen Treatment in Spinal Muscular Atrophy Type 2 And Type 3 in Turkey: Türkiye’de Spinal Musküler Atrofi Tip 2 ve Tip 3’te Nusinersen Tedavisinin Tek Merkez Deneyimi” başlıklı çalışması özetinin çevirisi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Doktorları Ersin Tan, Sevim Özdamar, Can Ebru Kurt, Doruk Arslan, Berin İnan ve Fizyoterapist Muhammed Kılınç’ınReal-World Data of Nusinersen in Adults with Spinal Muscular Atrophy: A Single Center Experience: Spinal Musküler Atrofisi Olan Yetişkinlerde Nusinersen’in Gerçek Dünya Verileri: Tek Merkez Deneyimi” başlıklı çalışması özetinin çevirisi paylaşılmıştır.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Nöroloji Doktorları Gülten Öztürk, Olcay Ünver, Dilşad Türkdoğan; Çocuk Göğüs Doktorları Almala Pınar Ergenekon, Cansu Yılmaz Yiğit, Mürüvvet Cenk, Yasemin Gökdemir, Ela Erdem Eralp, Bülent Karadağ; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorları Özge Keniş Coşkun ve Evrim Karadağ Saygı’nın Respiratory outcome of spinal muscular atrophy type 1 patients treated with nusinersen: Nusinersen ile tedavi edilen spinal musküler atrofi tip 1 hastalarının solunum sonuçları” başlıklı çalışması Şubat 2022’de “Pediatrics International” isimli dergide yayınlanmış olup, bu bilimsel yayının özetinin çevirisi paylaşılmıştır.

 

Spinal Musküler Atrofisi Olan Yetişkinlerde Nusinersen’in Gerçek Dünya Verileri: Tek Merkez Deneyimi

Amaç:

Nusinersen’in etkinliğini ve tolere edilebilirliğini gerçek dünya ortamlarında değerlendirmek.

Arkaplan:

SMN protein üretimini artıran bir antisens oligonükleotit olan Nusinersen, yetişkin SMA tip 2 ve 3 hastaları dahil olmak üzere tüm 5q spinal musküler atrofi (SMA) tipleri için onaylanmıştır. Nusinersen tedavisi gören yetişkin SMA hastalarıyla 2 yıllık deneyimimizi sunuyoruz.

Yöntem:

Nusinersen tedavisi gören hastalar çalışmaya dahil edildi. Demografik veriler, hastalık seyri, HFMSE ile fonksiyonel değerlendirmeler, sonuç ve advers olaylar gözden geçirildi.

Bulgular:

Nusinersen tedavisi için uygun kriterleri karşılayan kırk SMA hastası değerlendirildi. Lomber ponksiyon güçlüğü nedeniyle dört yükleme dozunu tamamlayamayan dokuz hasta çalışma dışı bırakıldı. Son olarak, nusinersen ile tedavi edilen 31 hasta (3 hasta tip 2, gerisi tip 3) analiz edildi. Ortalama yaş 34.6 ± 9.9, ortalama hastalık süresi 26.7 ± 11 yıl idi. İlk dozdan sonra ortalama takip süresi 25 ± 5.7 ay idi. On hasta (%32) ilk dozdan önce ambulatuvardı (ambulatuvar: yürüyebilmekte olan). Başlangıçta ve 4 yükleme dozundan sonra ortalama HFMSE skoru sırasıyla 30.6 ± 17.7 ve 35.6 ± 18 idi. Yükleme dozlarından sonra başlangıç ​​HFMSE skoruna göre 3 puanlık artış elde eden 26 hasta (%84) tedaviye yanıtlı olarak kabul edildi ve idame tedavisine başlandı. İdame tedavisine devam edenlerin son takibinde ortalama HFMSE skor artışı 5,88 ± 3,07 idi. Tüm ambulatuvar(ambulatuvar: yürüyebilmekte olan) hastalar 6MWT’de gelişme gösterdi. Lomber ponksiyon sonrası baş ağrısı, enjeksiyon bölgesi ağrısı ve hafif proteinüri dışında herhangi bir yan etki gösterilmedi.

Sonuç:

İntratekal nusinersen erişkin SMA hastalarında güvenle verilebilir. Lomber ponksiyona bağlı bırakma oranı ve nusinersen’in etkinliği literatürle uyumludur. Genel olarak, nusinersen iyi tolere edildi ve hastaların çoğunda etkiliydi. Erişkinlerde nusinersen için klinik veriler azdır, bu nedenle daha büyük popülasyonlu uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır.


Türkiye’de Spinal Musküler Atrofi Tip 2 ve Tip 3’te Nusinersen Tedavisinin Tek Merkez Deneyimi

Amaç:

Spinal musküler atrofi tip 2 ve tip 3’te intratekal nusinersen’in etkisini analiz etmek.

Arkaplan:

Spinal musküler atrofi (SMA), survival motor neuron 1 (SMN1) genindeki mutasyonların neden olduğu otozomal resesif geçişli, nörodejeneratif bir hastalıktır. Nusinersen, spinal musküler atrofide (SMA) onaylanmış ilk hastalık modifiye edici tedavidir.

Yöntem:

Burada, nusinersen ile tedavi edilen, ilk dört yükleme dozunu tamamlayan SMA tip 2 veya tip 3 52 hastanın 35’inin klinik özelliklerini ve tedavi yanıtlarını değerlendiriyoruz. Hastalar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından belirlenen şemaya göre 1. gün (başlangıç), 29. gün, 85. gün ve 274. günde intratekal uygulama ile tedavi edildi. Kalan 17 hasta hala ilk üç yükleme dozunda.

Bulgular:

Ortalama hastalık başlangıç yaşı 5.30 ± 4.47 (10 ay ile 16 yıl arasında) idi ve 18 hasta kadındı. Otuz bir hasta tip 3 ve dört hasta tip 2 idi. İlk nusinersen dozundaki ortalama yaş 26.32 ± 9.38 (13 ila 47 yaş arası) idi. On sekiz hasta ambulatuvardı (ambulatuvar: yürüyebilmekte olan). Ağır skolyoz nedeniyle 5 hastaya X-Ray rehberliğinde lomber ponksiyon yapıldı. Başlangıç vizitindeki ortalama HMFSE skoru 31.28 ± 20.64 (0 ile 60 arasında) idi. Ortalama 573,22 ± 120,44 (299 – 770 arası) günlük sürede HMFSE skoru 4,42 ± 3,32 (0 ile 9 arası) puan arttı. HMFSE skorundaki artış tip 3 hastalarda tip 2’ye göre daha yüksekti (2.25’e karşı 4.70, p=0.04).

Sonuç:

Çalışmamız Türkiye’deki en büyük tip 2 ve tip 3 kohortlarından birini sunmaktadır. Hastalarımızdaki fonksiyonel gelişme, nusinersen’in her iki tipte de etkili olduğunu gösterdi.


Nusinersen ile Tedavi Edilen Spinal Musküler Atrofi Tip 1 Hastalarının Solunum Sonuçları

Özet:

Arka plan: Solunum yetmezliği, spinal musküler atrofi tip 1’li (SMA1) çocuklarda önde gelen ölüm nedenidir. Bu çalışma, nusinersen tedavisinin SMA1’li hastaların solunum sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler: Tek merkezli, retrospektif olan bu çalışmada (retrospektif: hastaların mevcut durumlarının anlaşılması amacı ile geçmişe dönük inceleyen araştırma), nusinersen ile tedavi edilen 52 SMA1 hastası analize dahil edildi. Hastalar ilk nusinersen tedavisi sırasındaki yaşlarına göre iki gruba ayrıldı (Grup 1: ≤6 ay (6 ay ve daha küçükler) , Grup 2: >6 ay (6 aydan büyükler)). Tedavinin 180. gününde solunum sonucu, ventilasyon desteğinin türü olarak tanımlandı (spontan solunum, noninvaziv ventilasyon (NIV) ve invaziv mekanik ventilasyonda trakeostomize veya entübe). Demografik veriler, solunum sonuçları ve Philadelphia Çocuk Hastanesi Nöromüsküler Bozuklukları Bebek Testi (CHOP-Intend) puanları tıbbi kayıtlardan elde edildi.

Bulgular: Tedavinin 180. gününde 52 çocuğun 46’sı (%88.4) hayattaydı. Mortalite prevalansı (ölüm yaygınlığı) her iki grupta da benzerdi (P=0.65). Grup 1 ve grup 2 arasındaki hastalarda solunum sonuçlarının karşılaştırılması şu şekildeydi:

  • Spontan solunum, 7 (%43.7)’ye karşı 4 (%13.3) (P = 0.03);
  • NIV’e (non invaziv ventilasyon, örneğin BiPAP) günde 16 saatten daha az bağlı olanlar, 3 (%18.7)’e karşı 4 (%13.3) (P = 0.68);
  • İnvaziv mekanik ventilasyon, 6 (%37.5)’ya karşı 22 (%73.3) (P = 0.01).
  • NIV’ı günde 16 saatten fazla kullanan hasta yoktu.

Philadelphia Çocuk Hastanesi Nöromüsküler Bozuklukları Bebek Testi puanlarında (CHOP-Intend), başlangıca kıyasla önemli gelişmeler vardı (P < 0.001).

Sonuç: SMA1’li hastalarda nusinersen tedavisine erken başlamak, hastalığın doğal seyrini değiştirebilmektedir.

 

*Bazı terimlerin daha iyi anlaşılabilmesi için orijinal çeviriye bazı noktalarda parantez içi ekleme yapılmıştır.

Paylaşımın hazırlığında ve çevirisinde emeği geçen, kendileri de SMA hastaları olan Ayça Şahin, Fatih Kaygısız ve Hakan Tayfur’a teşekkür ederiz.

Kaynaklar:
[*] Single Center Experience of Nusinersen Treatment in Spinal Muscular Atrophy Type 2 And Type 3 in Turkey
[*] Real-World Data of Nusinersen in Adults with Spinal Muscular Atrophy: A Single Center Experience
[*] Respiratory outcome of spinal muscular atrophy type 1 patients treated with nusinersen